Stadgar för Släktföreningen Lindahl från Galagök

antagna vid släktmöte i Härnösand den 5 augusti 2000.

 

 

§ l.   "Släktföreningen Lindahl från Galagök", som bildades vid en släktträff på Drottningholms Wärdshus den 14 augusti 1948, har till ändamål att främja kontakten mellan ättlingar till komministern Olof Ersson Lindahl (1685-1754) från Galagök i Dals socken i Ångermanland och hans hustru Sara Hellberg ( 1686 -1726) från Ljustorp i Medelpad några mil väster om Härnösand.

 

 

§ 2.  Medlem i föreningen är varje ättling tillOlof och Sara. Medlem är också den som är gift eller samboende eller förlovad eller motsvarande med sådan ättling.  Den som vill avstå från medlemskap anmäler det till föreningens styrelse.

 

§ 3.  Föreningens styrelse består av ordförande. vice ordförande och tio till femton övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassaförvaltare.

Styrelseledamöterna väljs vid allmänt släktmöte för tiden till nästa allmänna släktmöte. I styrelsen bör helst varje släktgren efter Olofs och Saras barnbarn vara företrädd.

 

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

 

§ 4. Allmänt släktmöte hålls på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen måste kalla till särskilt släktmöte om revisorerna påkallar det för prövning av viss fråga och till allmänt släktmöte om fyrtio av föreningens myndiga medlemmar skriftligen begär det.

 

Kallelse till släktmöte sänds ut senast sex veckor före mötet.

 

§ 5. Vid släktmöte gäller som föreningens beslut den mening som omfattas av de flesta av de vid mötet närvarande myndiga medlemmarna. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning och övriga frågor i enlighet med mötesordförandens mening. Omröstningar sker öppet. Val sker dock med slutna sedlar om någon begär det.

 

§ 6.  Föreningens verksamhet bekostas genom frivilliga bidrag från medlemmarna.

 

Föreningens firma tecknas av styrelsen samt av en styrelseledamot i förening med ordföranden eller vice ordföranden.

 

§ 7.  Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår. De granskas åtminstone vart femte år samt inför släktmöte av två på senaste allmänna släktmöte utsedda revisorer eller för dessa utsedda personliga suppleanter.

 

§ 8.  Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas vid släktmöte av varje myndig medlem och antas av nästa allmänna släktmöte om två tredjedelar av närvarande myndiga medlemmar då är ense om det.

 

För upplösning av föreningen fordras att två tredjedelar av närvarande myndiga medlemmar vid två på varandra följande släktmöten är ense om det.